Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Bear Eyewear

 1. Definicje użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
  2. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tą definicją za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Bear Eyewear;
  5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.shop.beareyewear.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
  6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
  7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Rogalski Paweł, ul. Sekutowicza 15/15, 20-152 Lublin, NIP: 7212371706, REGON: 060284686 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
  8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
  9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.shop.beareyewear.pl i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  2. Sklep internetowy, działający pod adresem: www.shop.beareyewear.pl, prowadzony jest przez Rogalski Paweł, ul. Sekutowicza 15/15, 20-152 Lublin, NIP: 7212371706, REGON: 060284686;
  3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

A. Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego,

B. Warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego,

C. Warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego,

D. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.

  1. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych;
  2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Rogalski Paweł, ul. Sekutowicza 15/15, 20-152 Lublin, NIP: 7212371706, REGON: 060284686 zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni;
  3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.shop.beareyewear.pl oraz zapisać jego treść i sporządzić wydruk.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

  1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie;
  2. Klient zobowiązany jest do:

A. Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

B. Korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

C. Korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

  1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego;
  2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.shop.beareyewear.pl, dokonać wyboru dostępnego towaru i jego kolorystyki z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stroni;
  3. Do zamówienia Klient ma możliwość wyboru jednego z rodzajów soczewek jakie znajdują się w asortymencie Sklepu. Cena każdej soczewki podana jest na karcie towaru. Dostępne soczewki:
   A. Soczewki „zerówki” - soczewki bez korekcji wzroku,
   B. Soczewki korekcyjne - służą do korekcji wad wzroku,
   C. Soczewki fotochromowe - przyciemniają się i rozjaśniają w zależności od natężenia światła słonecznego,
   D. Soczewki do pracy przy komputerze - zatrzymują wysokoenergetyczne promieniowanie niebieskie;
  4. Dokonując zakupu standardowego kompletu oprawek z soczewkami Klient otrzymuje jednoogniskowe soczewki sferyczne firmy Hoya z powłoką antyrefleksyjną, która ogranicza uciążliwe refleksy i odbicia światła, powłoką utwardzającą HARD, która zabezpiecza soczewkę przed zarysowaniami, powłoką hydrofobową oraz filtry promieniowania UVA i UVB.
   Dodatkowo klient ma możliwość zakupu m.in. wyższego indeksu 1.60, 1.67, który wiąże się z dopłatą. Cena soczewki widniejąca na karcie towaru ogranicza się do korekcji mocy z zakresu -4 dioptrii do + 4 dioptrii, cylinder -2. Klient ma możliwość zakupu soczewek korekcyjnych z poza tego zakresu, co wiąże się z dopłatą;
  5. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka;
  6. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk "Zamawiam i płacę"– Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie;
  7. Klient, który chce wybrać okulary z korekcją, powinien wprowadzić dane umożliwiające Sprzedawcy wykonanie okularów korekcyjnych, które będą zgodne z zaleceniami lekarza umieszczonymi na recepcie. Dane mogą zostać udostępnione w następujący sposób:Przesłanie zdjęcia skanu lub recepty na adres mailowy recepta@beareyewear.pl, wysłanie recepty w późniejszym terminie, wypełnienie formularza dostępnego na stronie;
  8. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

A. Przedmiotu zamówienia,

B. Jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

C. Wybranej metody płatności,

D. Wybranego sposobu dostawy,

E. Czasu dostawy.

  1. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku "Zamawiam i płacę”;
  2. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Rogalski Paweł, ul. Sekutowicza 15/15, 20-152 Lublin, NIP: 7212371706, REGON: 060284686 Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu;
  3. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Twoje zamówienie Bear Eyewear", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia;
  4. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej;
  5. Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz ogólnych warunków (Regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

V. Dostawa

  1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia;
  2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską DPD lub Poczta Polska. Koszty dostawy przy zamówieniu poniżej 400 zł wynosi 13,50 zł brutto, a powyżej 400 zł jest darmowa. Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia;
  3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 10 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

 

VI. Ceny i metody płatności

  1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT;
  2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty ceny:

A. Przelewem na numer konta bankowego BZWBK Oddział Centralny 25 1090 2590 0000 0001 4192 6746,

B. Płatnością za pośrednictwem Tpay,

C. Kartą płatniczą,

D. Za pośrednictwem płatności IAI Pay.

 

VII. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klientowi, który jest Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy;
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas mailowo na adres: biuro@beareyewear.pl, telefonicznie: 517 917 373 lub listownie na adres: ul. Sekutowicza 15/15, 20-152 Lublin o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną);
 3. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.sklep.beareyewear.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną);
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów: Których przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, to jest w szczególności umów, których przedmiotem był zakup:
  • szkieł korekcyjnych wykonanych na indywidualne zlecenie Klienta lub zgodnie z danymi wskazanymi na recepcie,
  • zakupu oprawek wraz ze szkłami korekcyjnymi, o których mowa w ust. 5 lit. a. powyżej

 

VIII. Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem;
 2. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 7 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 7 dni;
 3. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy
  Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

IX. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Rogalski Paweł, ul. Sekutowicza 15/15, 20-152 Lublin, NIP: 7212371706, REGON: 060284686 jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego;
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres reklamacja@beareyewear.pl. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni;
 3. Sprzedawca nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej.

 

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów;
 2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ul. Sekutowicza 15/15, 20-152 Lublin, mailowo pod adres biuro@beareyewear.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego;
 3. W reklamacji Klient powinien opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 

X. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

 1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/;
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

pixel